: De grootste bookingssite van Nederland.

: Online afspraken

: Temvez - Online Agenda

: 24/7 bereikbaar

VOORDELEN

FUNCTIES

EXTRA DIENSTEN

Presentatie bij u op de zaak

In 15 minuten online!

MAAK GRATIS ACCOUNT

 |

log in

Algemene voorwaarden

Goed om te weten

Download als pdf

1 Voorschriften Gedragscode

De volgende gedragsregels zijn van toepassing op gebruikers die gebruik maken van de site en diensten van Temvez. Gebruikers gaan akkoord met de algemene voorwaarden en aanvaarde regels, etiquette en gedragsnormen.

 

Gebruikers gaan akkoord geen inzendingen te doen die lasterlijk, haatdragend, opruiend, onwettig, onjuist, kwaadaardige, valse, pornografisch, lasterlijk, schadelijk zijn voor anderen, obscene, seksueel expliciet, intimiderend, vulgair, gewelddadig zijn,  racistisch, etnisch of cultureel beledigend of anderszins aanstootgevend of beledigend op enigerlei wijze.

 

Gebruikers zullen geen inzendingen doen die inbreuk doen op de  van privacy, publiciteit, intellectueel eigendom, eigendom, of contractuele rechten zijn; foto's of video's van een andere persoon, zonder toestemming van die persoon te posten; plaatsen reclame of verzoeken of commerciële inhoud dan ook op de site; plaatsen inzendingen of elke actie op de site die de wet overtreedt, creëert aansprakelijkheid, of onwettige activiteiten bevordert; voordoen als een andere persoon of entiteit, of provoceert hem-of haarzelf of enige connectie met een persoon of entiteit; software of diensten die ongevraagde mail aflevert of  virussen bevatten, Trojaanse paarden of andere schadelijke computer codes.

 

 

2 Account gebruik voorwaarden

1. Uw gebruik van producten en/of diensten van Temvez is voor uw eigen risico.

2. Temvez is niet verantwoordelijk voor eventuele conflicten of fouten die voortvloeien uit het gebruik van producten en/of diensten van Temvez. Temvez is ook niet aansprakelijk bij; gemist of verkeerd geboekte afspraken met bedrijven en/of personen, onjuist gemaakte afspraken of negatieve ervaringen of fouten in het boekingsproces die buiten Temvez om gaan.

3. U mag producten en/of diensten van Temvez niet wijzigen, aanpassen of hacken.

4. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, accounts met bijhorend inhoud te verwijderen die zijn onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of intellectuele eigendom van andere partij(en).

5. Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen van misbruik of vergelding) van elke Temvez klant, werknemer of lid zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account. U dient de resterende maanden te betalen.

6. U mag niet ongevraagd uploaden, publiceren of e-mails verzenden, SMS, of "spam" sturen.

7. U mag geen virussen of codes van een destructieve aard verzenden.

8. Temvez garandeert niet dat (I) producten en/of diensten van Temvez voldoet aan uw specifieke eisen, (II) producten en/of diensten van Temvez ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is, (III) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, (IV) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of via de dienst verkregen door u voldoet aan uw verwachtingen, en (V) eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

9. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Temvez niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of typische schade, inclusief maar niet beperkt tot; schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Temvez op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van; (I) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, (II) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en services voor aangeschafte goederen, gegevens, informatie of ingekochte diensten of verkregen of berichten ontvangen of transacties die via of vanuit de dienst aangegaan , (III) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, (IV) verklaringen of gedrag van een derde partij op de dienst, of (V) elke andere kwestie met betrekking tot producten en/of diensten van Temvez.

10. Als geregistreerde klant van Temvez zal u communicatie ontvangen van ons van tijd tot tijd. Temvez kan contact met u opnemen via e-mail met informatie over uw account, evenals andere Temvez diensten en promotiemateriaal.

11. U moet een mens zijn, "bots" of andere geautomatiseerde methodes zijn niet toegestaan.

12. U moet uw juridische volledige naam, een geldig e-mailadres, en elke andere gevraagde informatie verstrekken om het aanmeldingsproces te voltooien.

13. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Temvez kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting.

14. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud geplaatst en activiteiten die plaatsvinden onder uw account (ook als content wordt geplaatst door anderen die rekeningen onder uw account).

15. U mag producten en/of diensten van Temvez niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

 

 

3 Duur, annulering en opzegging

1. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. U kunt via een e-mail (admin@temvez.nl) een verzoek zenden om uw account te beëindigen. U dient zelf te verifiëren of de mail in goede orde bij Temvez is ontvangen.

2. Al uw inhoud zal worden verwijderd uit producten en/of diensten van Temvez bij annulering, tenzij anders gevraagd door u. Er kan een vergoeding voor deze dienst zijn.

3. Temvez behoud naar eigen inzicht het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en te weigeren enige en alle huidige of toekomstige gebruik van de dienst om welke reden dan ook op elk gewenst moment. Een dergelijke beëindiging van producten en/of diensten van Temvez zal leiden tot de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account.

4. De overeenkomst tussen u en Temvez op basis van de algemene voorwaarden is een overeenkomst per jaar. U kunt per kwartaal, halfjaar en jaar betalen. De betalingsperiode hoeft niet gelijk te zijn aan de contractperiode.

 

 

4 Wijzigingen in de service en prijzen

1. Temvez behoudt zich het recht voor op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, producten en/of diensten van Temvez (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving.

2. Temvez is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, onderbreking of stopzetting van producten en/of diensten van Temvez

 

 

5 Support

Wij bieden gratis video support. Dit zijn vooraf opgenomen video's. Support op het gebied van implementatie of andere technische aard zijn alleen tegen betaling.

 

 

6 Beschrijving van producten en/of diensten van Temvez

1. Temvez is een online applicatie waarmee uw klanten afspraken met u kunnen maken. U kunt uw bedrijfsagenda op deze manier altijd inzien en beheren. Om producten en/of diensten van Temvez te gebruiken, moet u toegang hebben tot het World Wide Web, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van apparaten die toegang hebben tot web-based content.

 

 

7 Contact en factureringsinformatie

1. Als tegenprestatie voor het gebruik van producten en/of diensten van Temvez, gaat u akkoord met Temvez voorzien van complete en accurate facturering en contactgegevens. Deze informatie bestaat uit de naam van uw wettelijke bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, en de naam en het telefoonnummer van geautoriseerde facturering en systeembeheer contacten.

 

Als de contactgegevens die u heeft opgegeven onjuist of frauduleus is, behouden wij ons het recht voor om deze overeenkomst en uw toegang tot de dienst naast eventuele andere rechtsmiddelen te beëindigen.

 

 

8 Kosten, betalingsvoorwaarden, factuurperiode

1. U vindt alle kosten en de betalingsvoorwaarden in de factuurgegevens en / of bijbehorende facturen. Temvez tarieven zijn exclusief alle belastingen  tenzij nadrukkelijk anders is beschreven.

2. Als u ervoor kiest om het gebruik van de dienst te staken zal er geen restitutie worden gegeven voor het ongebruikte deel van de initiële termijn of de nieuwe termijnen totdat de overeenkomst termijn eindigd.

3. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode (per jaar) nadat de contractperiode is verstreken, tenzij beëindigd door u of Temvez, en wij zullen u automatisch factureren bij verlenging.

4. Temvez kan deze overeenkomst opzeggen door kennisgeving aan u ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het einde van de dan lopende termijn.

5. Producten en/of diensten van Temvez kunnen worden geannuleerd op elk gewenst moment met 30 dagen schriftelijk op de hoogte stelling. Als u nog een overeenkomst heeft voor een bepaalde periode zal uw beëindiging op de einddatum van de overeenkomst zijn. Temvez retourneert geen gelden ook als u geen gebruik maakt van het systeem.

6. Bij storing bent u verplicht de betaling aan Temvez te blijven voldoen. Temvez is verplicht zo snel mogelijk de storing te verhelpen. Een storing mag maximaal 2 dagen aansluitend aanhouden. Indien de storing langer aanhoud zal Temvez uw overeenkomst gratis verlengen met de dagen dat u geen gebruik kon maken van het systeem. Dit is dus geen reden om het contract te ontbinden. Temvez moet in staat worden gesteld om de storing te verhelpen.

7. Indien u voor een sms module kiest, dan brengt Temvez de sms kosten in rekening bovenop de abonnementskosten.

8. De betalingen vinden afhankelijk van uw keuze vooruit plaats per kwartaal, half jaar of jaar.

9. Indien een betaling uitblijft zal Temves na 14 dagen u een herinnering sturen, 14 dagen na de herinnering een aanmaning vermeerdert met 10 euro, hierna een pre incassobrief vermeerdert met 15 euro. Hierna zullen wij het uit handen geven en overgaan tot deactiveren van uw account bij Temvez.

10. U kunt alleen per kwartaal, halfjaar of per jaar het abonnement voldoen.

 

 

9 Opschorting of beëindiging van service/ dienst wegens niet-betaling

Als alle bedragen die door u op grond van deze of enige andere overeenkomst voor onze diensten 30 of meer dagen te laat is, kan Temvez, zonder beperking van onze andere rechten en rechtsmiddelen, uw betaalverplichtingen onmiddellijk opeisbaar stellen, en opschorten van onze dienstverlening aan u toe, totdat deze bedragen volledig zijn betaald. Wij zullen u ten minste 5 dagen van tevoren in kennis stellen dat uw betaling te laat is.

 

Als u van mening bent dat een factuur of bankafschrift van Temvez onjuist is, moet u contact met ons opnemen binnen tien (10) dagen na facturatie. Indien nodig dient u het rekeningoverzicht aan te tonen met het betrokken bedrag om in aanmerking te komen voor een aanpassing of een krediet te verkrijgen of schorsing te voorkomen.

 

 

10 Temvez intellectueel eigendom

1. U kunt door betaling van abonnementsgelden gebruik maken van producten en/of diensten van Temvez. Temvez is niet uw eigendom en kan dit ook niet worden door jarenlang producten en/of diensten van Temvez te gebruiken. Alle technologie en intellectuele rechten zijn van Temvez. U mag het logo van Temvez niet ongevraagd gebruiken op uw website of in uitingen.

 

 

11 Uw gegevens

Alle gegevens, ongeacht of die door u geplaatst, gebruikers, klanten of andere derden, zal de eigendom van u of derden blijven, voor zover van toepassing, tenzij uitdrukkelijk vooraf in kennis gesteld. U, niet Temvez, is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en copyright van al uw gegevens, en Temvez is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of onvermogen tot gegevens op te slaan.

 

In het geval van beëindiging van deze overeenkomst (anders dan op grond van een schending door u), zal Temvez, op uw verzoek, binnen 30 dagen na kennisgeving uw account verwijderen. Temvez is niet verplicht tot het doorsturen van uw accountgegevens, daar u eigen verantwoording heeft voor het registreren van uw administratie. Temvez behoud zich het recht om metadata te bewaren en gebruiken.

 

 

12 Verklaringen en garanties

Elke partij verklaart en garandeert dat het de wettelijke macht en het gezag om deze overeenkomst aangaan. Temvez verklaart en garandeert dat hij de dienst zal bieden op een manier die in overeenstemming is met de algemene industrie normen, redelijkerwijs van toepassing op de verstrekking ervan. U verklaart en garandeert, dat u niet zelf ten onrechte geïdentificeerd noch gegevens van valse informatie verstrekt om toegang tot de dienst te krijgen, dat uw factuurgegevens correct zijn, en dat u voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

 

 

13 Privacy

Temvez bevat informatie over u, uw bedrijf, klanten, medewerkers en gebruikers in strikte vertrouwelijkheid. Deze informatie zal niet  gedeeld/ verkocht worden aan derden.

 

 

14 Gebruikersnaam en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account, wachtwoorden en bestanden. Temvez heeft geen kennis van uw organisatiestructuur, zoals of u zich inschrijft voor de dienst als een entiteit, persoon of groep. Temvez is niet verantwoordelijk voor de daden van elke individuen die misbruik maken van uw account gegevens of andere activa met uw gebruikersnaam en wachtwoord of met andere op passende wijze rekening identificerende informatie.

 

 

15 Technische voorschriften

De service kan draaien op elke computer met een internetverbinding en ondersteunt de volgende browsers:

 

Mozilla Firefox versie 3.6 en hoger

 

Google Chrome versie 10 en hoger

 

Microsoft Internet Explorer versie 8 en hoger (versies 6 en 7 kunnen bruikbaar zijn voor klanten, maar zijn niet geoptimaliseerd en kunnen weergave problemen veroorzaken)

 

Apple Safari versie 5.0 en hoger

 

Temvez raadt aan een minimale schermresolutie van 1024 x 768 voor de best mogelijke gebruikerservaring. Schermresoluties kleiner dan 1024 x 768 scherm kunnen weergaveproblemen veroorzaken.

 

 

16 Internet vertraging

Producten en/of diensten van Temvez kunnen lijden aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie liggen zoals provider of elektra storingen. Temvez is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, levering falen of andere schade als gevolg van dergelijke problemen.

 

Ook van toepassing artikel 8 Kosten, betalingsvoorwaarden, factuurperiode, lid 6.

 

 

17 Onze relatie

Er is geen sprake van agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en Temvez door deze overeenkomst.

 

 

18 Affiliate-overeenkomst (alleen van toepassing op resellers van Temvez)

1. Dit artikel is alleen van toepassing op Affiliate-overeenkomsten.

2. De ondernemer (publisher) die gebruik wil maken Temvez  affiliatieprogramma heeft voorafgaande goedkeuring nodig van Temvez.

3. De ondernemer (publisher) ontvangt een vergoeding per aangebrachte klant bij Temvez indien de klant daadwerkelijk na de bedenktijd klant wordt en blijft gedurende minimaal 12 maanden. De aangebrachte klanten worden in de gebruikersaccount van de ondernemer (publisher) bijgehouden. De affliliatevergoeding zal aan de hand van de aan de gebruikersaccount van de ondernemer (publisher) gekoppelde klanten worden bepaald.

4. Het is de ondernemer (publisher) niet toegestaan promotionele activiteiten te ontplooien op websites met erotische of illegale content op straffe van een dwangsom van € 1.000 per iedere geconstateerde overtreding en voor iedere dag zolang als dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000 per overtreding.

5. Indien de ondernemer (publisher) zijn Licentievergoeding nog niet heeft voldaan zal de Affiliatevergoeding worden verrekend met de nog verschuldigde bedragen.

6. De overeenkomst kan door beide partijen op ieder gewenst moment zonder inachtneming van een opzegtermijn worden opgezegd.

 

 

19 Wijziging van de algemene voorwaarden

Temvez behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst of haar beleid met betrekking tot producten en/of diensten van Temvez op elk gewenst moment te wijzigen en zullen u op de hoogte door het plaatsen van een geactualiseerde versie van deze overeenkomst op de (account) website. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van temvez.nl en/ of deze algemene voorwaarden.

 

 

Vragen of aanvullende informatie

Heeft u vragen over deze overeenkomst heeft of aanvullende informatie wenst te verkrijgen, stuur dan een e-mail naar info@temvez.nl

 

 

13:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00