Presentatie bij u op de zaak

 |

log in

VOORDELEN

FUNCTIES

EXTRA DIENSTEN

MAAK GRATIS ACCOUNT

Privacy policy

Goed om te weten

In 15 minuten online!

Temvez privacybeleid

Als Online Agenda verwerkt Temvez een grote hoeveelheid gegevens van beheerders (hierna klant) en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de klant, gebruikmaken van de dienstverlening van Temvez. Zowel deze klant als de consument zijn voor Temvez van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Temvez dan ook van groot belang.

 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

 

Voorbeelden van een persoonsgegeven: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken en IP-adressen. Ook gegevens die een waardering over een persoon geven, zoals iemands IQ, zijn persoonsgegevens.

 

Verwerkingsovereenkomst

Temvez kan gebruikt worden door verschillende bedrijven zoals bijv. een tandarts. De tandarts is in dit voorbeeld de verantwoordelijke en Temvez is de verwerker. Temvez heeft met alle bedrijven die gebruik maken van ons applicatie een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst staat o.a. welke persoonsgegevens opgeslagen worden en met welk doel deze gegevens opgeslagen worden.

 

1. Persoonsgegevens die door Temvez worden verwerkt

Temvez verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Temvez en/of omdat u deze gegevens zelf aan Temvez verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Temvez, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

 

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Temvez, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

- Uw voor- en achternaam;

- Uw adresgegevens;

- Uw telefoonnummer;

- Uw e-mailadres;

- Uw IP-adres;

- Uw internetbrowser en apparaat type;

- Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Als u gebruikt maakt van iDeal:

 

- Uw geboortedatum;

- Uw geboorteplaats;

- Uw nationaliteit;

- Uw rekeningnummer.

 

Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Temvez, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

- Uw IP-adres;

- Uw internetbrowser en apparaat type;

- In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;

- In sommige gevallen, uw adresgegevens;

- In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;

- Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Als u gebruikt maakt van iDeal

- Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);

 

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Temvez, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 

- Uw locatiegegevens;

- Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);

- Uw IP-adres;

- Uw internetbrowser en apparaat type.

2. Verwerkt Temvez bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Temvez niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Temvez verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Temvez op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Temvez kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Temvez ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Temvez worden verwerkt.

 

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Temvez onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Temvez u contact op te nemen via info@temvez.nl. Temvez zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Temvez verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

 

Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van Temvez worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 

- Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;

- Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;

- Voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden;

- Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van Temvez;

- Voor het vastleggen van bewijs;

- Teneinde vast te stellen dat Temvez daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

 

Als u gebruikt maakt van iDeal:

 

- Voor het verwerken van betalingen;

- Voor het beoordelen van uw aanvraag;

- Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen.

 

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Temvez worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 

- Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website(s) van Temvez;

- Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;

- Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Temvez teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

- Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Temvez op basis waarvan Temvez producten en diensten afstemt op uw behoefte;

- Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

 

Indien Temvez uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Temvez dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

 

4. Hoe lang bewaart Temvez uw persoonsgegevens?

Temvez bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Temvez ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Temvez uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

 

5. Deelt Temvez uw persoonsgegevens met derden?

Temvez deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Temvez, sluit Temvez een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Temvez ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Temvez blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

 

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Temvez. In dat geval zal Temvez dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

 

6. Hoe analyseert Temvez uw websitebezoek?

Temvez maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Temvez wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Temvez gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Temvez in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Temvez gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Temvez u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Temvez u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd hiervan gebruik te mogen maken.

 

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

 

Op de website(s) van Temvez worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven.

 

7. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Temvez van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Temvez deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@temvez.nl. Wel stelt Temvez vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Temvez vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Temvez zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

 

Klacht indienen bij Temvez

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens en houden ons aan de AVG. Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent over de werkwijze van Temvez. Indien u een klacht wil indienen kunt u dit doen door hier te klikken.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat Temvez uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Temvez op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Temvez van groot belang. Temvez neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

9. Verantwoordelijkheden van Temvez

Temvez treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Temvez stelt zich op dit standpunt:

 

- bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerk zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Temvez werden verkregen;

- zelfstandig algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de klant en de consument.

 

Als u gebruik maakt van iDeal

- bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor een correcte uitvoering van een betaling;

 

10. Functionaris Gegevensbescherming

Temvez heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Temvez, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

 

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Temvez wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar stephano@temvez.nl ter attentie van de heer S. Heath.

 

Versie:

Zwaag, 17 januari 2018

13:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00